Regulamin

Pomiędzy serwisem ,,ghost-writing.pl‘‘ – w dalszej części zwanym również zleceniobiorcą, a zleceniodawcą, obowiązuje niniejszy regulamin.
(Stan  1 Październik 2013r.)

1. Zasady ogólne

§ 1
Serwis ghost-writing.pl świadczy usługi edukacyjno-literackie oraz informacyjno – konsultingowe, oferowane przez internet
w zakresie przygotowania prac naukowych na zlecenie klienta.

§ 2
Wszelkie materiały, jakie otrzymuje od nas zleceniodawca mają charakter informacyjny i stanowić mogą
jedynie wzór lub służyć jako inspiracja dla przygotowania własnego opracowania naukowego.

§ 3
Nadesłane materiały oraz teksty prac naukowych mogą być wykorzystane tylko i
wyłącznie w sposób nienaruszający prawa obowiązującego w Polsce. W szczególności Prawa
Autorskiego oraz Art. 272. K.K. .

§ 4
Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie przesłanych  materiałów
edukacyjnych w sposób naruszający prawo.

§ 5
Zleceniobiorca gwarantuje klientowi anonimowość oraz dyskrecję. Dane kontaktowe, takie jak:
imię, telefon adres e-mail, nigdy nie będą wykorzystane na potrzeby marketingu elektronicznego
i nie będą udostępniane poza naszą firmą.

§ 6
Zleceniodawca zgadza się na gromadzenie i przetwarzanie przekazanych przez niego danych zleceniobiorcy,
w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia przy poszanowaniu praw wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 7
Wszystkie prace tworzone przez serwis są przygotowywane indywidualnie i jednorazowo oraz nie podlegają dalszej odsprzedaży.

§ 8
Informacja zawarta na naszych stronach nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu w rozumieniu przepisów
art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

§ 9
Korzystanie z usług serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

§ 10
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

2. Zamówienia

§ 1
Przyjmowanie i odbiór zamówienia, jak również zgłaszanie ewentualnych uwag odbywa się za pomocą poczty elektronicznej – e-mail.

§ 2
Zleceniobiorca przesyła prace drogą elektroniczną w formie e-mail (jako dokument MS Word).
Za dodatkową opłatą, ustaloną pomiędzy stronami, możliwy jest odbiór całości opracowania pocztą tradycyjną,
na płycie CD lub w wersji drukowanej.

3. Realizacja usług

§ 1
Realizacja usług odbywa się etapami. Termin realizacji pracy ustalany jest indywidualnie.

§ 2
Zamówienie jest realizowane po wpłynięciu na konto zleceniobiorcy ustalonej pomiędzy stronami kwoty zaliczki,
reszta płatności odbywa się w ratach.

§ 3
Wszelkie ustalenia odbywają się w formie pisemnej (e-mail) i tylko ta forma rozpatrywana
będzie przy wyjaśnianiu ewentualnych nieścisłości.

§ 4
Za wszelkie zmiany wytycznych pracy już w trakcie pisania odpowiada klient, ponadto,
ponosi ich ewentualnie zaistniałe dodatkowe koszty. W szczególności zmiany ustalonego planu nie będą brane pod uwagę.
W przypadku odstąpienia od umowy już w trakcie realizacji zamówienia przez zamawiającego,
ponosi on pełne koszty dotychczas wykonanego opracowania.

§ 5
W przypadku zaistnienia sytuacji, w której z przyczyn niezależnych od zleceniobiorcy, dojdzie do odstąpienia  od wykonania usługi, zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazania materiałów, które do danego momentu zostały napisane, jednocześnie zastrzegając, iż płatności dokonane za już wykonane materiały nie podlegają zwrotowi. Ponadto zleceniodawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń finansowych czy też prawnych z tego tytułu lub też dochodzenia od zleceniobiorcy odszkodowania.

§ 6
Odbiór kompletu materiałów możliwy jest tylko i wyłącznie po wpłynięciu całości ustalonej kwoty usługi na konto firmy.

§ 7
Odbiór materiałów odbywa się w formie elektronicznej (e-mail).

§ 8
Na życzenie klienta wystawiamy faktury. Prosimy o poinformowanie o chęci otrzymania faktury w dniu zamówienia usługi.

§ 9
Na życzenie zleceniodawcy możliwe jest dodatkowe spisanie umowy w formie pisemnej.

4. Reklamacje/Poprawki

§ 1
Klient ma prawo w przeciągu 14 dni od otrzymania: czy też całości dzieła, czy też jego poszczególnych fragmentów, do poprawek,
które zleceniobiorca zobowiązuje się nieodpłatnie dokonać według wytycznych zleceniodawcy.

§ 2
Jeżeli klient stwierdzi uszkodzenie plików, lub niezgodność z tematem i tezą zawartymi w ofercie,
powinien wysłać reklamację na adres e-mail.

§ 3
Reklamacje i roszczenia dotyczące zawartości tekstów będą rozpatrywane po dokładnym pisemnym
uzasadnieniu uwag w formie e-maila.

§ 4
Reklamacje będą uwzględniane do 14 dni od chwili przesłania materiałów.

§ 5
Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.

§ 6
W przypadku zasadności poprawek będą one wykonane bezpłatnie.

§ 7
Ewentualnie powstałe spory w pierwszej kolejności strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.